• HTML tutorial
اعزام و پذیرش هیات تجاری
اعزام و پذیرش هیات تجاری اعزام و پذیرش هیات تجاری
اعزام و پذیرش هیات تجاری

اعزام و پذیرش هیات تجاری از جمله خدمات خانه نوآوری است که شرکتهای دانش بنیان و فناور می توانند از این خدمت استفاده نمایند.

اعزام هیات تجاری : منظور اعزام هیات تجاری متشکل از نمایندگان شرکتهای دانش بنیان و فناور برای حضور در بازارهای صادارتی و هدف می باشد. شرکتها می توانند برای حضور در نمایشگاهها و همایش های خارجی و همچنین برنامه های تجاری از خدمات خانه نوآوری بهره مند شوند.

پذیرش هیات تجاری: منظور پذیرش هیاتهای روسی برای حضور در بازار ایران برای انجام مذاکرات تجاری با شرکتهای دانش بنیان و فناور می باشد. شرکتهای متقاضی می توانند فهرست مشتریان بالقوه خود را در اختیار خانه نوآوری قرار داده و خانه نوآوری نسبت به دعوت و هماهنگی و انجام کلیه برنامه ریزی های لازم برای حضور آنها در ایران را به عمل خواهد آورد. 

پذیرش هیات تجاری می تواند در حاشیه برگزاری نمایشگاههای تجاری داخل کشور باشد.

انجمن ها و اتحادیه ها و همچنین دستگاههای اجرایی برای بهره برداری از این خدمت می توانند با ما در تماس باشند.

افزودن ماژول جدید
0%