• HTML tutorial

بازدید رایزن فناوری ج.ا.ا از پاویون خانه نوآوری و فناوری ایران در روسیه در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

1403/02/06 در ساعت 20:47:12

آقای مهندس کاظمی رایزن فناوری ایران در فدراسیون روسیه از پاویون ایران در نمایشگاه نفت و گاز روسیه بازدید نمودند و از نزدیک با شرکتهای دانش بنیان و برنامه های صادارتی آنها آشنا شدند.

بازدید رایزن فناوری ج.ا.ا از پاویون خانه نوآوری و فناوری ایران در روسیه در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

آقای مهندس بهنام کاظمی رایزن فناوری جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه از پاویون ایران در نمایشگاه نفت و گاز روسیه بازدید نمودند و از نزدیک با فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان و برنامه های صادارتی آنها آشنا شدند.

رایزنی فناوری ایران در روسیه به عنوان بخش دولتی مرتبط با حوزه فناوری، در این سالها کمکهای شایانی به شرکتهای دانش بنیان و فناور در توسعه بازار در روسیه داشته اند و اعلام آمادگی خود را برای کمک به شرکتهای حاضر در نمایشگاه اعلام نمودند.نظر جدید
0%